Πολιτική ΑπορρήτουΓενικοί όροι πώλησης


Γενικοί όροι πώλησης

Γενικοί όροι πώλησης

Προοίμιο -   Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες   που συνήφθη στον ιστότοπο   Trouve en ligne

Η ιστοσελίδα   Trouve en ligne  είναι μια υπηρεσία:

- κοινωνία   ATC WEB MOVER LTD

- βρίσκεται στη διεύθυνση:    Meden Rudnik Blok 217, Βουλγαρία 8112

- URL της ιστοσελίδας:   https://trouveenligne.com

- διεύθυνση μπορεί να :   contact@trouveenligne.com

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους γενικούς όρους πώλησης πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.   Η επικύρωση της εντολής αξίζει να γίνει δεκτή οι γενικοί όροι πώλησης.

 

Άρθρο 1 -   Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν αυτόματα για τις ακόλουθες υπηρεσίες:   Συνδέοντας άτομα και επαγγελματίες

Ισχύουν για τον αποκλεισμό όλων των άλλων όρων και ιδίως εκείνων που ισχύουν για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο ή μέσω άλλων διαύλων διανομής και εμπορίας.

Η πώληση θεωρείται ότι συνάπτεται την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας ή της άμεσης αγοράς από τον πωλητή.

Οποιαδήποτε εντολή ή άμεση αγορά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης που υπερισχύουν όλων των άλλων όρων, με εξαίρεση εκείνες που έχουν ρητά γίνει δεκτές από τον πωλητή.

Ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης και ότι τις έχει αποδεχτεί πριν από την άμεση αγορά ή την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Άρθρο 2 -   Προκαταρκτικές πληροφορίες 

Πριν από την άμεση αγορά ή την παραγγελία και τη σύναψη της σύμβασης, αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης κοινοποιούνται στον αγοραστή, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τις έχει παραλάβει.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στον αγοραστή με σαφή και κατανοητό τρόπο:

- τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ·

- την τιμή   την υπηρεσία ή τον τρόπο υπολογισμού της τιμής και, ενδεχομένως, των πρόσθετων εξόδων μεταφοράς, παράδοσης ή ταχυδρομικών τελών και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων.

- την ημερομηνία ή την ώρα κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την υπηρεσία, ανεξάρτητα από την τιμή του, καθώς και άλλους συμβατικούς όρους   ?

- πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας του και τις δραστηριότητές του,

-   τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αξιώσεων ·

- η διάρκεια της σύμβασης, όταν συνάπτεται για ορισμένο χρόνο, ή οι όροι της καταγγελίας της σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου.

- όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, οποιαδήποτε σχετική διαλειτουργικότητα αυτού του περιεχομένου με συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό που ο έμπορος ευλόγως ή εύλογα γνώριζε

 

Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον αγοραστή ή να θέσει στη διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

- καθεστώς και νομική μορφή, στοιχεία επικοινωνίας που επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άμεση επικοινωνία με αυτόν ·

- ενδεχομένως, τον αριθμό καταχώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ή στο εμπορικό μητρώο ·

- για δραστηριότητες που υπόκεινται σε άδεια, το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που την εκδίδει,

- για τον πάροχο που υπόκειται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και προσδιορίζεται με ατομικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 286   ter   τον γενικό φορολογικό κώδικα, τον ατομικό του αριθμό αναγνώρισης ·

- για τον πάροχο που είναι μέλος νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, τον επαγγελματικό του τίτλο, το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο του χορηγήθηκε και το όνομα του επαγγελματικού φορέα ή οργανισμού με τον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

- την πιθανή χρηματοοικονομική εγγύηση ή ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης που έχει αναλάβει, τα στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλιστή ή του εγγυητή καθώς και τη γεωγραφική κάλυψη της σύμβασης ή της δέσμευσης.

 

Άρθρο 3 -   παραγγελία 

Με εντολή νοείται οποιαδήποτε εντολή που αφορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις τιμές του πωλητή και γίνεται δεκτή από αυτόν, συνοδευόμενη από την πληρωμή της προκαταβολής που ενδεχομένως παρέχεται στο έντυπο παραγγελίας.

Κάθε παραγγελία, για να είναι έγκυρη, πρέπει να δηλώνεται στα έντυπα παραγγελίας του πωλητή, που είναι διαθέσιμα στους πελάτες στα καταστήματά του.

Κάθε παραγγελία που λαμβάνεται από τον πωλητή θεωρείται σταθερή και οριστική.

Επιβάλλει την πλήρη αποδοχή και αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης και την υποχρέωση καταβολής των παραγγελθέντων προϊόντων.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, εκτός από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο L.211-28 του κώδικα καταναλωτών.

Άρθρο 4 -   προσφορά 

Για τις υπηρεσίες που οδηγούν στην κατάρτιση προκαταρκτικής εκτίμησης, η πώληση θεωρείται τελική μετά την κατάρτιση εκτίμησης από τον πάροχο και αποστέλλει στον αγοραστή την επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας.

 

Άρθρο 5 -   Η εκτέλεση της υπηρεσίας, η ακύρωση της σύμβασης και η προϋπόθεση ακύρωσης 

Εκτός από την περίπτωση συγκεκριμένων ειδικών όρων πώλησης, η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός του   15 ημέρες   από την παραλαβή της εντολής από τον πωλητή.

Σε περίπτωση αποτυχίας του πωλητή να εκπληρώσει την υποχρέωσή του εκπλήρωσης κατά την ημερομηνία ή τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω ή, αν αυτό δεν συμβαίνει, το αργότερο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο αγοραστής μπορεί να επιλύσει τη σύμβαση , υπό τους όρους των άρθρων L. 216-2 και L. 216-3 και L. 216-4   του καταναλωτικού κώδικα, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με γραπτή πρόσκληση σε άλλο σταθερό μέσο, ​​εάν, αφού παραγγείλει με τον ίδιο τρόπο, ο επαγγελματίας για την παροχή της υπηρεσίας εντός εύλογου πρόσθετου χρόνου, το τελευταίο δεν τρέχει μέσα σε αυτό το διάστημα.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει επιλυθεί με την παραλαβή από τον επαγγελματία της επιστολής ή του εγγράφου με την οποία ενημερώνεται σχετικά με το παρόν ψήφισμα, εκτός εάν ο επαγγελματίας έχει εκτελεσθεί εν τω μεταξύ.

Εντούτοις, ο αγοραστής μπορεί να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση όταν ο έμπορος αρνείται να παράσχει την υπηρεσία ή δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παρέχει την υπηρεσία την προγραμματισμένη ημερομηνία, εάν η ημερομηνία ή η καθυστέρηση συνιστά προϋπόθεση για τον αγοραστή ουσιώδες μέρος της σύμβασης. Αυτή η ουσιώδης προϋπόθεση απορρέει από τις συνθήκες που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης ή από ρητή αίτηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Το κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη λειτουργία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών.

Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, η κατάθεση που καταβάλλεται στην εντολή αποκτάται με δικαίωμα και δεν μπορεί να προκαλέσει επιστροφή χρημάτων.

 

Όροι ακύρωσης

 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (κακή κλιματική κατάσταση,   ατύχημα, ...), ο ιστότοποςTrouve en ligne διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει τις προπονήσεις.

Μια συνεδρία επικυρώνεται μόνο εάν φθάνει τουλάχιστον τρεις (03) συμμετέχοντες.   Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, ο ιστότοποςTrouve en ligne διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει την περίοδο άσκησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης, οι συμμετέχοντες επιστρέφονται πλήρως.

Οποιαδήποτε κράτηση είναι τελική,   δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.  

 

 

Άρθρο 5α   - Ανανέωση της σύμβασης

Η υπηρεσία που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση καλύπτεται από σύμβαση της οποίας η διάρκεια είναι   90 ημέρες ανανεώσιμη για την ίδια διάρκεια με σιωπηρή ανανέωση.

Σύμφωνα με το άρθρο L. 215-1 του κώδικα των καταναλωτών, κυριολεκτικά αναπαράγεται:

"Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται για ορισμένη περίοδο με ρήτρα σιωπηρής ανανέωσης, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει εγγράφως τον καταναλωτή, με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες και το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της περιόδου που επιτρέπει την απόρριψη της ανανέωσης, τη δυνατότητα να μην ανανεώσει τη σύμβαση που έχει συνάψει με ρήτρα σιωπηρής ανανέωσης. Οι πληροφορίες αυτές, που παρέχονται με σαφείς και κατανοητούς όρους, αναφέρουν, σε εμφανές πλαίσιο, την προθεσμία για μη ανανέωση.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν του έχουν σταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση δωρεάν οποτεδήποτε από την ημερομηνία ανανέωσης. Οι προκαταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης ή, στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου, μετά την ημερομηνία μετατροπής της αρχικής σύμβασης ορισμένου χρόνου, επιστρέφονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας. , μείον τα αντίστοιχα ποσά, μέχρι του ποσού αυτού, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν εκείνες που υπόκεινται νομικά σε ορισμένες συμβάσεις σε συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή ».

 

 

Άρθρο 7   -   τιμή 

Οι τιμές είναι σταθερές και τελικές. Εκτός από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για την πώληση, οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται είναι οι τιμές που παρατίθενται στον τιμοκατάλογο την ημέρα της παραγγελίας.

Εκφράζονται σε νόμιμο χρήμα και ορίζουν όλους τους φόρους που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 8   -   πληρωμή

Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς στους Ειδικούς Όρους, η πληρωμή της τιμής γίνεται σε μετρητά κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Καμία παραγγελία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, ελλείψει πλήρους πληρωμής κατά την ημερομηνία αυτή.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον αγοραστή θα θεωρούνται οριστικές μόνον αφού πληρωθούν τα ποσά που οφείλει ο πάροχος υπηρεσιών.

Ένα τιμολόγιο θα δοθεί στον αγοραστή κατόπιν αιτήματος.

 

Άρθρο 9   -   Εγγυήσεις - Γενικά

9-1 Νομική εγγύηση συμμόρφωσης

ATC WEB MOVER LTD   εγγυάται τη συμμόρφωση των πωληθέντων προϊόντων με τη σύμβαση, επιτρέποντας στον αγοραστή να προβεί σε απαίτηση βάσει της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης που προβλέπεται στα άρθρα L. 217-4 και επόμενα του γαλλικού κώδικα καταναλωτών.

Σε περίπτωση εφαρμογής της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης, υπενθυμίζεται ότι:

-   ο αγοραστής έχει προθεσμία 2 ετών από την παράδοση του ακινήτου για να ενεργήσει ·

-   ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής ή της αντικατάστασης του ακινήτου, υπό τους όρους κόστους που προβλέπονται στο άρθρο L. 217-17 του κώδικα των καταναλωτών ·

-   ο αγοραστής δεν χρειάζεται να αποδείξει τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του   24 μήνες σε περίπτωση νέας ιδιοκτησίας (6 μήνες στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών), μετά την παράδοση του ακινήτου.

 

9-2 Νομική εγγύηση για κρυφά ελαττώματα

Σύμφωνα με τα άρθρα 1641 και επόμενα του Αστικού Κώδικα,   ATC WEB MOVER LTD    είναι εγγυητής κρυφών ελαττωμάτων που μπορεί να επηρεάσουν το πωληθέν αγαθό. Θα ανήκει   ο αγοραστής να αποδείξει   ότι οι κακοποιήσεις υπήρχαν κατά την πώληση του καλού και του   είναι μιας φύσης   καθιστούν την ιδιότητα ακατάλληλη για τη χρήση στην οποία είναι   προορίζονται. Η εγγύηση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί εντός δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της λύσης της πώλησης ή της μείωσης της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 1644 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 10   -   Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τα προϊόντα, τα σχέδια, οι φωτογραφίες που δίνονται στους αγοραστές παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του   ATC WEB MOVER LTD EOOD   ιδιοκτήτης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εν λόγω εγγράφων και πρέπει να του επιστραφεί κατόπιν αιτήσεώς του.

Οι αγοραστές πελατών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κάνουν χρήση αυτών των εγγράφων, οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας του προμηθευτή και να αναλάβουν την υποχρέωση να μην τα αποκαλύψουν σε τρίτους.

Άρθρο 11   -   Δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές στις οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης που συνάπτονται βάσει αυτών των γενικών όρων πώλησης, όσον αφορά την εγκυρότητά τους, την ερμηνεία τους, την εκτέλεση τους, τον τερματισμό τους, τις συνέπειές τους και τις συνέπειές τους, θα μπορούσε να επιλυθεί φιλικά μεταξύ του πωλητή και του πελάτη, θα υποβληθεί στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τους όρους του κοινού δικαίου.

Για τον ορισμό της αρμόδιας δικαιοδοσίας, ο πωλητής επιλέγει την έδρα του   Meden Rudnik Blok 217 8112 Μπουργκάς (Βουλγαρία)

Άρθρο 12   -   Γλώσσα της σύμβασης

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι γραμμένοι στα γαλλικά. Σε περίπτωση που μεταφράζονται σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, μόνο το γαλλικό κείμενο θα επικρατήσει σε περίπτωση διαφωνίας.

 

 

Άρθρο 13 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι γενικοί όροι υπόκεινται στην εφαρμογή του γαλλικού δικαίου. Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το περιφερειακό δικαστήριο για διαφορές με ποσό μικρότερο ή ίσο των € 10.000 ή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για διαφορές των οποίων το ποσό υπερβαίνει τα € 10.000.

Αυτό ισχύει για τους ουσιαστικούς κανόνες που ισχύουν για τους κανόνες φόρμας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή απαίτησης, ο αγοραστής θα επικοινωνήσει πρώτα με τον πωλητή για να επιτύχει μια φιλική λύση.

 

Άρθρο 14   - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συγκεντρωμένα στοιχεία:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο   είναι οι ακόλουθες   :

Άνοιγμα λογαριασμού:   κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του χρήστη, του   το όνομα,   το όνομα,   διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   αριθμός τηλεφώνου.   ταχυδρομική διεύθυνση.

Σύνδεση:   όταν ο χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο, ο χρήστης καταχωρεί, ειδικότερα, το επώνυμό του, το όνομα, τη διεύθυνση, τη χρήση, την τοποθεσία και τα δεδομένα πληρωμής.

προφίλ:   τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο   σας επιτρέπει να καταχωρίσετε ένα προφίλ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μια διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου.

πληρωμής:   ως μέρος της πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, καταγράφει οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα του χρήστη.

επικοινωνίας:   όταν ο ιστότοπος   χρησιμοποιείται   για να επικοινωνούν με άλλα μέλη, αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα που αφορούν τις επικοινωνίες του χρήστη.

Cookies:   τα cookies χρησιμοποιούνται ως μέρος της χρήσης του ιστότοπου. Ο χρήστης έχει την επιλογή να απενεργοποιεί τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες στοχεύουν στην παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου, τη βελτίωση και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι χρήσεις είναι οι ακόλουθες   :

-    την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου   από τον χρήστη   ?

-    τη διαχείριση της λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας   ?

-    οργάνωση των όρων χρήσης των Υπηρεσιών Πληρωμών   ?

-    επαλήθευση, ταυτοποίηση και έλεγχος ταυτότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται από το χρήστη   ?

-    προσφέρουν στον χρήστη την ευκαιρία να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες του ιστότοπου   ?

-    εφαρμογή της υποστήριξης των χρηστών   ?

-    προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες προβάλλοντας διαφημίσεις βάσει του ιστορικού περιήγησης του χρήστη, βάσει των προτιμήσεών τους   ?

-    την πρόληψη και την ανίχνευση απάτης, κακόβουλου λογισμικού ή κακόβουλου λογισμικού και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας   ?

-    διαχείριση τυχόν διαφορών με τους χρήστες   ?

-    την αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με εταιρείες τρίτων στις ακόλουθες περιπτώσεις   :

-    όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληρωμών, για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών, τον ιστότοπο   είναι σε επαφή με τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες τρίτων με τις οποίες έχει συνάψει   ?

-    όταν ο χρήστης δημοσιεύει, στις ελεύθερες περιοχές σχολίων της ιστοσελίδας, πληροφορίες που είναι προσβάσιμες στο κοινό   ?

-    όταν ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον ιστότοπο ενός τρίτου μέρους να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του   ?

-    όταν ο ιστότοπος   χρησιμοποιεί υπηρεσίες παροχέα για την παροχή υποστήριξης χρηστών, διαφημίσεων και υπηρεσιών πληρωμών. Αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη, στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών και έχουν συμβατική υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. προσωπικό   ?

-    αν το απαιτεί ο νόμος, ο ιστότοπος   μπορεί να πραγματοποιήσει μετάδοση δεδομένων για να απαντήσει σε αξιώσεις κατά του ιστότοπου   και να τηρούν τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες   ?

-    αν η ιστοσελίδα   συμμετέχει σε διαδικασία συγχώνευσης, απόκτησης, μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή πτώχευσης, ενδέχεται να υποχρεωθεί να εκχωρήσει ή να μοιραστεί το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα ενημερωθούν πριν τα προσωπικά δεδομένα μεταφερθούν σε τρίτους. 

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

Η ιστοσελίδα   εφαρμόζει οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά και λογισμικό ψηφιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από αλλοίωση, καταστροφή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και ο ιστότοπος   δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μετάδοσης ή της αποθήκευσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Η εφαρμογή των δικαιωμάτων των χρηστών

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν υποβάλλοντας το αίτημά τους στην ακόλουθη διεύθυνση:   contact@trouveenligne.com

το δικαίωμα πρόσβασης   : μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.   Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, τον ιστότοπο   μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη για να επαληθεύσει την ακρίβειά του.

το δικαίωμα της διόρθωσης   : εάν τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει ο ιστότοπος   είναι ανακριβείς, μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των πληροφοριών.

το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων   Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

το δικαίωμα σε ένα όριο mainten nt   : οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν στον ιστότοπο   περιορίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραδοχές που παρέχονται από την RGPD.

το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων   Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στα δεδομένα που επεξεργάζονται σύμφωνα με τις παραδοχές που ορίζονται στο GDPR.

το δικαίωμα στη φορητότητα   : μπορούν να ισχυρίζονται ότι ο ιστότοπος   να τους δώσετε τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχονται για μετάδοση σε έναν νέο ιστότοπο.

Εξέλιξη αυτής της ρήτρας

Η ιστοσελίδα   διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη ρήτρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν γίνει τροποποίηση αυτής της ρήτρας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο ιστότοπος   δεσμεύεται να δημοσιεύσει τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Η ιστοσελίδα   θα ενημερώσει επίσης τους χρήστες για την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα σε 15 τουλάχιστον   ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της αναδιατύπωσης της ρήτρας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον λογαριασμό του.